• September - január

   • Priebežné hodnotenia akademických vedomostí žiakov v predmetoch SLJ, MAT, PRV, PRI, VLA vyjadrené v % (viď. Vedomosti_ziakov.pdf)

    Priebežné odkazy/poznámky ku práci žiaka, ak to učiteľ uzná za vhodné (napr. výnimočne kvalitná práca, výnimočné zlepšenie, zabudnutie pomôcky, konkrétny problém, ktorý sa týka žiaka,…) so symbolmi pre prehľadnosť

    zelená obálka = pozitívna správa

    žltá obálka = neutrálna správa

    červená obálka = negatívna správa

    medajla = účasť/reprezentácia v súťaži

    PRVÁCI dostávajú koncom októbra hodnotiaci list od triedneho učiteľa, v ktorom je stručne popísaný adaptačný proces žiaka.

  • Polrok

   • Hodnotenie na stupnici štyroch hviezdičiek piatich celoživotných pravidiel, a jednej z dvoch životných zručností, ktoré si vyberie triedny učiteľ pre 2. - 4. ročník, každým učiteľom žiaka (viď. Celozivotne_pravidla_a_zivotne_zrucnosti.pdf)

    V predmetoch HUV, VYT, TEV, PCV, INF slovný komentár (symbol pero so zošitom), ako žiaka vnímame na hodine, čo ho baví, ide mu a pod., max. 1-2 vety.

    Sebahodnotenie žiaka v oblasti rešpektovania celoživotných pravidiel, budovania životných zručností, jeho práce a aktivity na hodinách 

    Konzultácie v trojici žiak-učiteľ-rodič (tzv. ŽUR) s triednym učiteľom kde sa diskutuje sebahodnotenie žiaka a učiteľ slovne žiaka hodnotí (učiteľ si pripraví/premyslí základné informácie, ktoré chce zdieľať o žiakovi vopred). Nastavujú sa ďalšie kroky pre žiaka, učiteľa, rodiča. 

    Výpis známok - hodnotenie slovom absolvoval/a.

  • Celoživotné pravidlá

    • Pravdivosť
    • Úcta a nevysmievanie sa
    • Aktívne počúvanie
    • Dôveryhodnosť
    • Osobný najlepší výkon
  • Životné zručnosti

   • Zodpovednosť
    • Priateľstvo
    • Spolupráca
   • Iniciatíva
    • Riešenie problémov
    • Vytrvalosť
  • Január - jún

   • Priebežné hodnotenia v predmetoch SLJ, MAT, PRV, PRI, VLA vyjadrené v percentách, podľa tabuľky nižšie:

  • Percentuálne hodnotenie

   Známka

   100,00 - 90,00

   1

   89,99 - 75,00 

   2

   74,99 - 55,00

   3

   54,99 - 35,00

   4

   34,99 - 0,00

   5

   • Priebežné hodnotenia v predmetoch SLJ, MAT, PRV, PRI, VLA vyjadrené %, viď. príloha - 1.

    Priebežné odkazy/poznámky ku práci žiaka ak to učiteľ uzná za vhodné (napr. výnimočne kvalitná práca, výnimočné zlepšenie, zabudnutie pomôcky, konkrétny problém, ktorý sa týka žiaka, …) so symbolmi pre prehľadnosť (červená obálka = pozitívna správa, žltá obálka = neutrálna správa, červená obálka = negatívna správa, medajla = účasť / reprezentácia v súťaži)

  • Koniec roka

   • Písomný slovný komentár v Edupage každému dieťaťu vo vlastnej ročníkovej skupine v rozsahu minimálne tri vety
     

    • možnosť využiť poznatky a pomoc kolegov, ktorí na záujmových aktivitách (záľubkách) pracujú s dieťaťom
      

    • okrem nahratia do Edupage, povinnosť poslať slovný komentár do 18. Júna triednemu učiteľovi žiaka

     

    Rodičia majú zároveň možnosť využiť konzultácie s triednym vychovávateľom na štvrť roka. Samozrejme sa môžu obrátiť na učiteľov kedykoľvek počas roka ak majú špecifické otázky alebo obavy.