• SEPTEMBER – JANUÁR

    • Priebežné hodnotenia akademických vedomostí žiakov v predmetoch SLJ, MAT, PRV, PRI, VLA vyjadrené %, viď. Vedomosti.pdf
    • Priebežné odkazy/poznámky ku práci žiaka ak to učiteľ uzná za vhodné (napr. výnimočne kvalitná práca, výnimočné zlepšenie, zabudnutie pomôcky, konkrétny problém, ktorý sa týka žiaka, …) so symbolmi pre prehľadnosť (zelená obálka = pozitívna správa, žltá obálka = neutrálna správa, červená obálka = negatívna správa, medajla = účasť/reprezentácia v súťaži)
    • PRVÁCI dostávajú koncom októbra hodnotiaci list od triedneho učiteľa, v ktorom je stručne popísaný adaptačný proces žiaka.

    POLROK

    • Hodnotenie na stupnici štyroch hviezdičiek piatich celoživotných pravidiel, a jednej z dvoch životných zručností, ktoré si vyberie triedny učiteľ pre ročníky 2-4, každým učiteľom žiaka, viď. Celozivotne_pravidla_a_zivotne_zrucnosti.pdf
     • Celoživotné pravidlá
      • Úcta a nevysmievanie sa
      • Aktívne počúvanie
      • Dôveryhodnosť
      • Osobný najlepší výkon
      • Pravdivosť
     • Životné zručnosti
      • Zodpovednosť
      • Priateľstvo
      • Spolupráca
      • Vytrvalosť
      • Iniciatíva
      • Riešenie problémov
    • V predmetoch HUV, VYT, TEV, PCV, INF slovný komentár (symbol pero so zošitom), ako žiaka vnímame na hodine, čo ho baví, ide mu a pod., 1-2 vety max. 
    • Sebahodnotenie žiaka v oblasti rešpektovania celoživotných pravidiel, budovania životných zručností, jeho práce a aktivity na hodinách 
    • ŽÚR s triednym učiteľom kde sa diskutuje sebahodnotenie žiaka a učiteľ slovne žiaka hodnotí (učiteľ si pripraví/premyslí základné informácie, ktoré chce zdieľať o žiakovi vopred). Nastavujú sa ďalšie kroky pre žiaka, učiteľa, rodiča. 
    • Výpis známok - hodnotenie slovom absolvoval/a.

    JANUÁR – JÚN

    • Priebežné hodnotenia v predmetoch SLJ, MAT, PRV, PRI, VLA vyjadrené %, viď. príloha - 1.
    • Priebežné odkazy/poznámky ku práci žiaka ak to učiteľ uzná za vhodné (napr. výnimočne kvalitná práca, výnimočné zlepšenie, zabudnutie pomôcky, konkrétny problém, ktorý sa týka žiaka, …) so symbolmi pre prehľadnosť (červená obálka = pozitívna správa, žltá obálka = neutrálna správa, červená obálka = negatívna správa, medajla = účasť / reprezentácia v súťaži)

    KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA

    • Hodnotenie na stupnici štyroch hviezdičiek piatich celoživotných pravidiel a dvoch životných zručností pre ročníky 2-4 každým učiteľom žiaka, viď. príloha - 2.
    • V predmetoch HUV, VYT, TEV, PCV, INF slovný komentár (symbol pero so zošitom), ako žiaka vnímame na hodine, čo ho baví, ide mu a pod., 1-2 vety max. 
    • Písomné slovné hodnotenie žiaka
    • Vysvedčenie - hodnotenie slovom absolvoval/a.

     

    Rodičia majú zároveň možnosť využiť konzultácie na štvrť a trištvrte roka. Samozrejme sa môžu obrátiť na učiteľov kedykoľvek počas roka, ak majú špecifické otázky alebo obavy. 

     

    Tabuľka na prevod percent na známku

     

    Percentuálne hodnotenie

    Známka

    90,00 – 100,00

    1

    75,00 – 89,99

    2

    55,00 – 74,99

    3

    35,00 – 54,99

    4

    0,00 – 34,99

    5