• Aká je moja úloha v škole?

    Poskytujem individuálne intervencie (intervencia v zmysle včasná pomoc a stimulácia vývinu dieťaťa)  tým deťom, ktoré majú špecifické vzdelávacie potreby. Sú to deti, ktoré prešli diagnostickým procesom v profesionálnom poradenskom centre a  potrebujú rozvíjať alebo stimulovať niektoré oslabené , či porušené funkcie. Využívam reedukáciu, teda súbor špeciálnopedagogických postupov a metód práce zameraných na rozvoj porušených alebo nevyvinutých funkcií.

     Ako vyzerá naša spoločná hodina?

    Deti prichádzajú do kabinetu špeciálneho pedagóga individuálne, prípadne po dvojiciach, ak sú z jedného ročníka, alebo triedy, podľa vopred vytvoreného rozvrhu hodín. Hodinu začíname motivačným rozhovorom, alebo hrou, aby sme sa naladili na spoločnú činnosť. Prípadné rušivé vplyvy majú vždy prednosť. Ak dieťa aktuálne spracováva nejaký problém, alebo sa necíti dobre, venujeme sa najprv riešeniu jeho problému. Až potom nasleduje samotná činnosť. Formy práce sa odvíjajú od potrieb dieťaťa, najčastejšie ide o rozvíjanie špecifických funkcií, ktoré sú predpokladom úspešného  zvládnutia všetkých školských zručností. Obsah špeciálnopedagogickej reedukácie je v súlade s mentálnymi a komunikačnými schopnosťami dieťaťa, bez ohľadu na fyzický vek.

    Oblasti stimulácie:

    Sluchová a zraková percepcia (vnímanie, diferenciácia, pamäť),
    Rozvíjanie pamäti (akusticko verbálna a zraková, pracovná pamäť),
    Poznávacie procesy (zachovanie, priraďovanie, zoraďovanie, triedenie -kategorizácia),
    Rozvíjanie priestorovej a časovej orientácie,
    Nácvik pravo-ľavej orientácie (telesná schéma, rovinná a časová orientácia),
    Serialita (nácvik sekvencií, postupnosti),
    Intermodalita (audiovizuálny vzťah),
    Oblasť rozvoja naratív (rozprávačských schopností),
    Oblasť rozvoja funkčnej komunikácie,
    Oblasť rozvoja foneticko – fonologickej roviny, lexikálno – sémantickej roviny reči, oblasť rozvoja gramatiky, atď.

    Využívam nielen odbornú literatúru, ale hlavne  alternatívne pracovné listy, špeciálne upravené  didaktické hry a cvičenia, špeciálne pomôcky vyvinuté pre pomoc deťom s poruchami učenia ale  aj edukačné počítačové programy, ktoré sú dostupné tu: https://www.vcielka.online/app/ a https://www.scilearn.com/program/.

    Arteterapia

    V rámci intervencií využívam arteterapiu, ktorá sprostredkuje deťom cez výtvarnú tvorbu, teda farby, symboly a tvary, možnosť vyjadriť svoje pocity a problémy. To, čo je slovami ťažko vyjadriteľné, pomocou výtvarnej metafory nájde adekvátny tvar a dá sa potom lepšie uchopiť a spracovať. Môže upozorniť na prípadnú psychickú záťaž, tenziu, agresivitu, traumy. Arteterapiu využívam v intervenciách aj ako prostriedok relaxácie. Ak má dieťa vážnejšie ťažkosti, mám možnosť ku konzultácii prizvať školskú psychologičku. Vždy pracujeme v ovzduší dôvery a bezpečia .

    Spolupracujem

    - s rodičmi dieťaťa  (spoločné konzultácie, postupy pri vzdelávaní a výchove, návrhy na rediagnostiku a pod.)
    - so školskou psychologičkou
    - s vedením školy a so všetkými pedagógmi
    - so psychológmi a špeciálnymi pedagógmi z poradenských zariadení, ktoré poskytujú diagnostiku

    Teším sa na spoluprácu :)