• V priebehu šk. roka umožňujeme zákonným zástupcom prihlásiť dieťa do našej školy do rôznych ročníkov. Ich prijatie závisí od absolvovania prestupového procesu, jeho výsledkov, ale aj od toho, či je v danom ročníku voľné miesto.

    Prestupový proces organizujeme dvakrát ročne:

    • ku 1.2.
    • ku 1.9. 

     

    Záujemci o prestup dieťaťa z inej školy najskôr vyplnia formulár, následne budú pozvaní na Deň otvorených dverí mailom.