• O škole FELIX

    • Školu FELIX založilo OZ FELIX

     Súkromná základná škola FELIX bola založená v r. 2012 po dôkladnom zvážení potreby a opodstatnenosti vzniku súkromnej školy v Bratislave. Základným motívom pre založenie bolo poskytnúť rodičom modernú cestu výchovy a vzdelávania dobrých, múdrych, aktívnych a šťastných detí. 

     Tím ľudí vedený p. Petrom Halákom a p. Radkou Halákovou, ktorý stál pri zrode školy a ktorý dnes určuje smerovanie školy, tvoria rodičia, učitelia a priatelia školy.

     Súkromná základná škola Felix bola založená s cieľom byť plnoorganizovanou školou (1. až 9. ročník). Počet tried je určovaný priestorovými a kapacitnými možnosťami, ideálne v počte 2 triedy v ročníku. Škola nie je spádovou školu, prijíma žiakov na základe prihlášok a výberu. Vyučovací jazyk – slovenský. Škola zabezpečuje stravovanie žiakov.

  • VZDELÁVACÍ PROGRAM

   Škola poskytuje žiakom obsah vzdelávania, ktorý je v súlade so štátnym vzdelávacím programom.

   Pre prepojenie učiva a skúsenosti žiakov s prírodou, rozvoj ich tímových zručností či iných zručností,  škola organizuje školy v prírode, lyžiarske výcviky, kurzy plávania, korčuliarske kurzy, školské výlety či iné aktivity.

   HODNOTENIE ŽIAKOV

   Škola hodnotí žiaka tak, aby mu tieto hodnotiace informácie umožňovali zlepšiť jeho poznatky, schopnosti, zručnosti či chovanie (formatívne hodnotenie). Základom je slovné hodnotenie, u ktorého sa učiteľ uistí, že mu žiak rozumie.

   Okrem vysvedčenia dostane každý žiak 2x ročne aj písomné slovné hodnotenie.

   Konzultačné hodiny  sú formou informovania rodičov o hodnotení žiaka. Škola ich organizuje minimálne 2x ročne. Na druhom stupni sa konzultačné hodiny konajú v trojici žiak, učiteľ, rodič. Rodič má možnosť kedykoľvek požiadať o individuálnu konzultáciu aj okrem organizovaných konzultačných hodín.

   Škola hodnotí žiaka tak, aby mu tieto hodnotiace informácie umožňovali zlepšiť jeho poznatky, schopnosti, zručnosti či chovanie (formatívne hodnotenie). Základom je slovné hodnotenie, u ktorého sa učiteľ uistí, že mu žiak rozumie.

   FINANCOVANIE

   Škola má stanovené zápisné. Zápisné sa v prípade prijatia dieťaťa nevracia (ak sa rodič rozhodne napriek prijatiu nenastúpiť). Prijaté zápisné sa vracia len v prípade, ak sa škola rozhodne dieťa neprijať z akýchkoľvek dôvodov.

   Rodičia platia príspevok na školu a príspevok na klub. V týchto príspevkoch sú zahrnuté všetky potreby na zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu: pomôcky, učebnice, učebné materiály, pracovné listy, zošity, potreby na výtvarnú výchovu, písacie potreby, exteriéry, štandardné výlety a exkurzie, súťaže.

   V príspevku na školu nie sú zahrnuté: obedy, desiaty, strava, pobytové akcie (adaptačná víkendovka, škola v prírode, lyžiarsky, výlety mimo BA či iné akcie, ktoré nie sú súčasťou bežného vyučovacieho dňa), kurzy plávania, kurzy korčuľovania, lyžiarske výcviky a krúžky.

   Všetky úhrady realizujú rodičia bezhotovostne. 

   Škody spôsobené žiakom, ak bude preukázané že ich žiak zavinil úmyselne, hradí rodič žiaka. Napr. ak žiak stratí alebo zničí pridelenú učebnicu alebo pomôcku, tak si ju zadováži na náklady svojich rodičov.

   Bez súhlasu zriaďovateľa nie je škola, jej riaditeľ, učiteľ či iný zamestnanec školy oprávnený zbierať od rodičov žiadne poplatky navyše.