• Obchodné podmienky - krúžková činnosť

  • I. Úvodné ustanovenia

    

   1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej v texte tiež len „VOP“) tvoria neoddeliteľnú súčasť (každej) zmluvy uzatvorenej medzi  Objednávateľom a Poskytovateľom za účelom poskytnutia poobedných voľnočasových kurzov (krúžkov) osobe určenej Objednávateľom.

   2. Poskytovateľom pre účely VOP sa rozumie Súkromná Základná škola Felix v spolupráci s OZ Felix Bratislava alebo iná spoločnosť, ktorá bude označená ako Poskytovateľ.

   Objednávateľ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba (väčšinou rodič/zákonný zástupca žiaka Súkr. ZŠ Felix), ktorá uzatvára zmluvu s Poskytovateľom.

   Krúžok je platený poobedný kurz, výučba je zameraná na pohyb/ tvorbu/ umenie/ cudzí jazyk a pod.

   Lektor je osoba, ktorá osobne uskutočňuje výučbu, pričom ide o zamestnanca Poskytovateľa alebo o jeho zmluvného partnera.

   Lekcia znamená čas, počas ktorého je poskytovaná výučba (napr. od  14,45- do 15,45).

   Rozvrh výučby znamená zaradenie účastníkov do skupiny, určenie dní a času výučby, a pod.

   Účastník je každá osoba, ktorá sa osobne zúčastňuje výučby.

   Skupina je označenie účastníkov, ktorí sa zúčastňujú výučby spoločne v rámci jedného krúžku.

    

   II. Uzatvorenie Zmluvy / Prijatie objednávky

    

   1. Zmluva medzi Objednávateľom a Poskytovateľom sa uzatvára na základe objednávky Objednávateľa uskutočnenej elektronickou formou, a to prostredníctvom prihlásenia žiaka cez EDU PAGE Poskytovateľa, pričom Zmluva vznikne okamihom zaslania potvrdenia Poskytovateľom Objednávateľovi o otvorení Krúžku a zaradení žiaka do daného Krúžku. Vyplnením prihlášky na EDU Page je prihlásenie sa na vybraný Krúžok pre Objednávateľa záväzné.

    

   III. Organizovanie Krúžkov

    

   1. Krúžok bude realizovaný v priestoroch školy na Krásnohorskej ul č.14, Bratislava alebo v iných priestoroch, o ktorých bude Objednávateľ vopred informovaný.

   2. Poskytovateľ má právo zmeny osoby Lektora. Poskytovateľ má rovnako právo zrušiť konkrétnu Lekciu alebo Krúžok v prípade, že počet jej účastníkov bude nižší ako určené minimum.

   3. Poskytovateľ je zodpovedný za sledovanie účasti účastníka na Krúžku, v prípade neúčasti účastníka na Lekcii bude táto skutočnosť v prezenčnej listine Lektorom zaznamenaná. 

   4. V prípade, že sa Lektor nedostaví na Lekciu alebo z iného dôvodu na strane Poskytovateľa sa Lekcia neuskutoční, vzniká účastníkovi Výučby nárok na bezplatný náhradný termín Lekcie, ktorý Poskytovateľ  alebo Lektor určí po vzájomnej dohode so súhlasom väčšiny Účastníkov Skupiny. V prípade neúčasti účastníka na náhradnom termíne Lekcie, tento nemá žiaden nárok na prípadnú zľavu z odmeny ani na ďalšiu náhradnú Lekciu.

   5. V prípade, že sa zo strany Poskytovateľa v školskom roku nezrealizuje garantovaný počet Lekcií, ktorý je vopred určený v popise krúžku, vzniká Objednávateľovi nárok na finančnú kompenzáciu v hodnote počtu neodučených Lekcií z celkového garantovaného počtu.

    

   IV. Odmena/kurzovné

    

   1. Objednávateľ sa zaväzuje Poskytovateľovi zaplatiť za Krúžok odmenu, ktorej výška je dohodnutá v Zmluve, a je splatná vopred za všetky Lekcie v polroku. 

   2. Odmena Poskytovateľa je splatná najneskôr v deň začatia Krúžku (deň prvej Lekcie), pokiaľ zo Zmluvy nevyplýva inak. 

   3. Akákoľvek platba zo strany Objednávateľa voči Poskytovateľovi sa považuje za uhradenú v deň jej pripísania na účet Poskytovateľa.

   4. V prípade, že dôjde zo strany Poskytovateľa ku zrušeniu Krúžku, prípadne ku zmene podmienok a Rozvrhu výučby (najmä termínu konania Lekcií), pričom účastníkovi nebude vyhovovať možnosť pokračovať vo výučbe, Poskytovateľ vráti pomernú časť zaplatenej odmeny Objednávateľovi (po odpočítaní odmeny za už poskytnuté služby (odučené Lekcie)).

    

   V. Storno Zmluvy 

    

   1. Zmluva o poskytovaní výučby sa uzatvára na dobu určitú, určenú v popise Krúžku počtom Lekcií. K zániku zmluvy inak ako splnením môže dôjsť  spôsobom upraveným v týchto VOP.

   2. Objednávateľ je oprávnený zrušiť Zmluvu kedykoľvek po jej uzatvorení, pričom je zároveň povinný uhradiť Poskytovateľovi  storno poplatok vo výške:

   a. 10 % z odmeny (kurzovného) za polrok za zrušenie najneskôr 5 dní pred zahájením Výučby,

   b. 20 % z odmeny (kurzovného) za polrok za zrušenie v období 4 dní pred zahájením Výučby do 14 dní po zahájení Výučby, pričom od základu pre výpočet storno poplatku sa odpočítajú už odučené (absolvované) Lekcie,

   c. 50 % z odmeny (kurzovného) za polrok za zrušenie v období od 15 dní po zahájení Výučby do 30 dní po zahájení Výučby, pričom od základu pre výpočet storno poplatku sa odpočítajú už odučené (absolvované) Lekcie,

   d. 100% z odmeny (kurzovného) za polrok  v ostatných prípadoch.

   Storno poplatky sa určujú z celkovej odmeny za polroka, na ktorú by Poskytovateľ mal nárok.

    

   VI. Ochrana osobných údajov

    

   1. Poskytovateľ je prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných údajov Objednávateľa. Osobné údaje za účelom vedenia zmluvného vzťahu založeného objednávkou/Zmluvou a poskytovania služieb Poskytovateľa poskytuje Objednávateľ na základe zákona, keďže sú nevyhnutné na plnenie zmluvy a poskytovanie služieb. Poskytovateľ prehlasuje, že všetky Objednávateľom poskytnuté osobné údaje budú spracúvané Poskytovateľom výlučne za účelom: (i) vedenia zmluvného vzťahu založeného objednávkou/Zmluvou, (ii) poskytovania Služieb a (iii) účtovné a archivačné účely. Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

    

   VII. Osobitné ustanovenia

    

   1. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi z nerealizovania zmluvných záväzkov, ak sa tak stane z dôvodov, ktoré nemohol Poskytovateľ v čase uzavretia Zmluvy predvídať. 

   2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude pri plnení predmetu Zmluvy postupovať s primeranou starostlivosťou. Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje dodržovať všeobecne záväzné predpisy, dôvodné a oprávnené požiadavky Objednávateľa, ak nebudú v rozpore so Zmluvou, týmito VOP a právnymi predpismi.

   3. Ak zo Zmluvy nevyplýva iné, každá zmluvná strana má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade jej podstatného porušenia druhou zmluvnou stranou alebo v prípade ustanovenom v Zmluve alebo v právnom predpise a to písomným oznámením o odstúpení. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie zmluvy aj prípady (okrem zákonných dôvodov) ak:  

   - Poskytovateľ opakovane alebo závažne poruší povinnosti pri poskytovaní Služby, alebo

   - Objednávateľ je v omeškaní s úhradou odmeny o viac ako 15 dní, alebo

   - Účastník Výučby svojím správaním, prejavmi ohrozuje majetok alebo zdravie Poskytovateľa, Lektora alebo ostatných Účastníkov Výučby alebo iným závažným spôsobom narušuje priebeh Krúžku (výučby).

   Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom odoslania oznámenia e-mailom o odstúpení druhej zmluvnej strane, pričom Zmluva sa ruší momentom doručenia oznámenia o odstúpení a zmluvné strany si navzájom nevracajú plnenie poskytnuté počas trvania Zmluvy. Odstúpením nárok na náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia nie je dotknutý.

   7. Skončením zmluvy (vypovedaním, odstúpením, uplynutím doby jej platnosti a účinnosti) nezaniká povinnosť zmluvných strán splniť povinnosti dohodnuté pre prípad zrušenia Zmluvy, ktoré im vyplývajú zo Zmluvy, napr. povinnosť nahradiť škodu, zaplatiť odmenu, alebo povinnosti, ktoré svojou povahou presahujú dobu trvania Zmluvy.

   8. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že akékoľvek podania/oznámenia/žiadosti v súvislosti so Zmluvou majú byť vykonávané prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailové adresy uvedené v Zmluve a/alebo v objednávke. Podania/oznámenia/písomnosti podľa Zmluvy sa považujú za doručené druhej zmluvnej strane: v deň odoslania e-mailu.

   9. Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať  o zmene e-mailových adries a spojení uvedených v Zmluve, pokiaľ možno bezodkladne. Pre účely doručovania sa použije vždy posledná známa e-mailová adresa zmluvnej strany. 

    

   VIII. Záverečné ustanovenia

    

   1. Vzájomné vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia ustanoveniami Zmluvy, ustanoveniami týchto VOP, ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ostatných právnych predpisov, a to v uvedenom poradí. V prípade, že by sa na základe návrhu alebo pripomienok druhej zmluvnej strany mali stať súčasťou zmluvného vzťahu obchodné alebo iné podmienky Objednávateľa alebo tretej osoby, tieto sa stanú súčasťou vzájomných vzťahov len v prípade, ak to bude osobitne dohodnuté a zároveň len v tom rozsahu, ktorý neodporuje týmto VOP.

   2. Zmluvné strany vyhlasujú, že akékoľvek spory pri interpretácií alebo realizácii Zmluvy budú prednostne riešené vzájomnými rokovaniami. 

   5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.9.2019, a sú považované za obchodné podmienky v zmysle § 273 Obchodného zákonníka.

   6. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť alebo nahradiť tieto VOP novým znením (ďalej len „zmena VOP“), pričom každú zmenu VOP oznámi Objednávateľovi: (i) osobne, poštou alebo cestou e-mailovej správy, a to na adresy uvedené v Zmluve / v objednávke, alebo (ii) zverejnením zmeny VOP prostredníctvom webového sídla Poskytovateľa, spolu s uvedením dňa účinnosti zmeny VOP, pričom o konkrétnej forme oznámenia (medzi spôsobom uvedeným v ods. (i) a ods. (ii) tohto bodu) je oprávnený rozhodnúť Poskytovateľ. Objednávateľ je oprávnený v lehote 30 dní od účinnosti zmeny VOP vyjadriť svoj nesúhlas so zmenou VOP a na vzájomné vzťahy sa budú vzťahovať VOP platné a účinné pred zmenou VOP, v opačnom prípade platí, že Objednávateľ so zmenou VOP súhlasí.

    

   V Bratislave, dňa 1.9.2019

    

   radio1.m4a